instagram
icon 513 165 854, 515 175 894 icon biuro@eksternbelchatow.pl ul. Wojska Polskiego 23 A, Bełchatów

STREFA KURSANTA

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dot. kat. C, C+E, D)
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy za zgodą rodziców lub opiekuna.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie w stosunku, do której orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np.: prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń, lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekającego) - w okresie obowiązywania tego zakazu.

 

Egzamin Państwowy

W celu przystąpienia do Egzaminu Państwowego na prawo jazdy wystarczy po zdaniu egzaminu wewnętrznego w Ośrodku Szkolenia udać się z numerem PKK do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Tam opłaca się egzamin i uzgadnia termin jego zdawania. W Polsce jest 59 Wojewódzkich Ośrodków Egzaminowania, a egzamin można zdawać w dowolnie prze siebie wybranym.
 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

Oddział Terenowy w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Gliniana 17; 97-300 Piotrków Trybunalski

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: Biuro Obsługi Klienta - 7.30 - 16.00

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Zgodnie z nowymi przepisami, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia musi uzyskać tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego - właściwym ze względu na miejsce zameldowania.
W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musi dostarczyć do Starostwa następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy ( można wypełnić na miejscu)

 2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

 3. Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię 3,5 x 4,5 cm

 4. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna - jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia

 5. Dokument tożsamości z numerem PESEL

 6. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (dotyczy kategorii C, C+E, D)

 7. Kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli wnioskodawca je posiada

 8. Upoważnienie - jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie

Wydział Komunikacji w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę. Posiadając już numer PKK, należy następnie przyjść do nas i zapisać się na kurs.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatnościIncorrect integer value: '' for column `serwer31465_mnet`.`visitors`.`id` at row 1 1366